අන්තර්ජාලයෙන් මුදල්

හායි මාගේ යහළුවනි !අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මගේ පළපුරුදුත් එක්ක  ඔබ ද මා සමඟ උපයා ගත හැක. මගේ මඟ පෙන්වීමක් යටතේ  ඔබේ අත කිරීමට මුදල් හම්බ කරන්න මග පෙන්වමිහොඳම මග  ::මුලින්ම පහත තිබෙන රූපය  ක්ලික් කිරීම මගින් ලියාපදිංචි වන්න .Register වීමෙන් පසු කියන්න ඊළඟ පියවර සඳහා මම ඔබව රැගෙන යන්නම්

ඔබට සුබ පැතුම්ගැටළුවක් තිබේනම් Comment කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *